Baner

Baner

Jesteśmy też na Allegro !Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) Barbara Wróbel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALNAG Barbara Wróbel z siedzibą w Krakowie podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Barbara Wróbel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALNAG Barbara Wróbel z siedzibą w Krakowie, ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301, 30-349 Kraków, NIP: 9441105603, e-mail: biuro.alnag@alnag.pl (dalej: „Administrator”).

2. Kategorie przetwarzanych danych:

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane.

3. Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Administratorem lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję skierowaną do Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Źródło danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które pochodzą od Państwa lub podmiotu, z którym są Państwo związani.

Administrator może przetwarzać dane pochodzące od innych podmiotów, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na ich udostępnienie Administratorowi.

Administrator może przetwarzać również dane pochodzące ze źródeł ogólnodostępnych.

5. Odbiorcy danych

Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

 1. dostawcy rozwiązań informatycznych, z których korzysta Administrator;
 2. podmioty świadczące usługi księgowe;

Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Administrator jest również uprawniony do udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartej umowy, jeśli jest to niezbędne dla jej realizacji.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Czas przetwarzania danych osobowych:

Administrator może przechowywać Państwa dane osobowe przez następujące okresy:

 1. w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie – przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora;
 2. przypadku danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję – przez okres 3 lat od momentu przesłania zapytania lub korespondencji;
 3. w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres wymagany przepisami prawa;
 4. w przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.

Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Jesteśmy też na Allegro !