Baner

Baner

Jesteśmy też na Allegro !REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin w formacie PDF

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.baromeble.pl
 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez Barbarę Wróbel, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ALNAG Barbara Wróbel z siedzibą w Krakowie, ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301 30-349 Kraków, NIP: 9441105603, e-mail: kontakt@baromeble.pl.
 3. Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znacznie:

   

  Cena - cena brutto Produktu podana na stronie internetowej Sklepu lub cena brutto Produktu Indywidualnego

  Formularz Kontaktowy - funkcjonalność Sklepu pozwalająca na wypełnienie przez Klienta pól na stronie internetowej (podanie odpowiednich danych) i skontaktowanie się ze Sprzedawcą

  Formularz Rejestracji - funkcjonalność Sklepu pozwalająca na wypełnienie przez Klienta pól na stronie internetowej (podanie odpowiednich danych) w celu założenia Konta

  Formularz Zamówienia - funkcjonalność Sklepu pozwalająca na złożenie Zamówienia poprzez wskazanie i dodanie Produktu do elektronicznego koszyka, a także podanie odpowiednich danych i wybór sposobu dostawy oraz sposobu płatności

  Klient - podmiot korzystający ze Sklepu, który zawarł lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży/Umowę Wykonania Produktu Indywidualnego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

  Konto - funkcjonalność Sklepu, umożliwiająca Klientowi, po zalogowaniu się w Sklepie za pomocą indywidualnego loginu i hasła, dostęp do zasobów w systemie informatycznym zawierających dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach

  Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej zakupu Produktu niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

  Newsletter - informacje cyklicznie przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, dotyczące Produktów oraz promocji i nowości w Sklepie

  Produkt - rzecz oferowana przez Sprzedawcę do zakupu za pośrednictwem Sklepu

  Produkt Indywidualny - rzecz oferowana przez Sprzedawcę do zakupu, która ma charakter nieprefabrykowany, produkowana jest wg specyfikacji Klienta lub służy zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb

  Sprzedawca - podmiot o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu;

  Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę i dostępny na stronie internetowej, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu;

  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Formularza Zamówienia

  Umowa Wykonania Produktu Indywidualnego - umowa dotycząca wykonania i sprzedaży Produktu Indywidualnego zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Formularza Kontaktowego

  Użytkownik - każdy podmiot korzystający ze strony internetowej, na której znajduje się Sklep

  Zamówienie - prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, które Klient chce zakupić, a także określające sposób zapłaty, sposób dostawy Produktu oraz dane Klienta

§2 Usługi świadczone drogą elektroniczną i postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. umożliwienie Klientowi założenia Konta oraz umożliwienie dostępu do tego Konta („Usługa Konta");
  2. przesyłanie Newslettera („Usługa Newslettera");
  3. umożliwienie Klientom dodania Produktu do elektronicznego koszyka oraz udostępnienie Formularza Zamówienia w celu podania danych, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży („Usługa Dotycząca Umów Sprzedaży").
 2. Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1, Sprzedawca świadczy bezpłatnie.
 3. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Rejestracji oraz Formularzu Zamówienia danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.
 4. Klient ma obowiązek korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci: posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, posiadanie konta poczty elektronicznej, a także zainstalowanie na urządzeniu przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 40 lub wyższej, Google Chrome w wersji 58 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 50 lub wyższej, Opera w wersji 44 lub wyższej albo Safari w wersji 9 lub wyższej. W używanej przez Klienta przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies.
 6. Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w niniejszym paragrafie. Reklamacja może zostać złożona w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@baromeble.pl lub pisemnie na adres: ALNAG Barbara Wróbel, ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301 30-349 Kraków.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 8. Kupujący, który zamawia mebel już złożony, zobowiązany jest do zweryfikowania produktu przy kurierze w celu uniknięcia odrzucenia reklamacji w przypadku powstałych uszkodzeń.

§3 Usługa Konta

 1. Założenie Konta wymaga:
  1. wypełnienia Formularza Rejestracji dostępnego w Sklepie przez podanie wymaganych w nim danych tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła, którego Klient będzie używał do logowanie się na Konto;
  2. zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych; oświadczenie o akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składa się drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji pod Formularzem Rejestracji;
  3. kliknięcie przycisku „Zarejestruj się".
 2. Potwierdzenie założenia Konta Klient otrzymuje w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w Formularzu Rejestracji.
 3. Po założeniu Konta Klient uzyskuje do niego dostęp. Dostęp do Konta jest możliwy po zalogowaniu się przez Klienta w Sklepie.
 4. Logowanie na Konto następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie i podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail i hasła Klienta oraz kliknięcie przycisku „Zaloguj się".
 5. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@baromeble.pl lub pisemnie na adres: ALNAG Barbara Wróbel, ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301 30-349 Kraków. Po przesłaniu oświadczenia Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Klienta.

§4 Usługa Newslettera

 1. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę Newslettera, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na adres e-mail, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Newsletter może zawierać informację handlową.
 2. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera, zostaje zapisany do Newslettera z chwilą założenia Konta.
 3. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@baromeble.pl lub pisemnie na adres: ALNAG Barbara Wróbel, ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301 30-349 Kraków.

§5 Umowa Sprzedaży

 1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie, Klient ma możliwość zawierania Umów Sprzedaży dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie w momencie składania Zamówienia. Specyfikacja Produktów i ich opisy są dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 2. Usługa Dotycząca Umów Sprzedaży jest świadczona również dla Klientów, którzy nie posiadają Konta w Sklepie.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży wymaga wykonania kolejno czynności, o których mowa poniżej.
 4. Klient może dodać wybrany przez siebie Produkt, który chce zakupić do elektronicznego koszyka przez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
 5. Następnie, po kliknięciu przycisku „Przejdź do koszyka" może sprawdzić zawartość elektronicznego koszyka.
 6. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam", Klient może przejść do Formularza Zamówienia.
 7. Po przejściu do Formularza Zamówienia (lub na wcześniejszym etapie), Klient może zalogować się, jeżeli posiada Konto.
 8. Po przejściu do Formularza Zamówienia Klient powinien:
  1. wypełnić jego aktywne pola przez podanie takich danych jak: imię i nazwisko albo nazwa firmy, NIP (nieobowiązkowo przy zamówieniu dokonywanym przez Konsumenta), adres e-mail, adres, telefon;
  2. wybrać sposób dostawy spośród dostępnych opcji;
  3. wybrać sposób płatności spośród dostępnych opcji;
  4. zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniej opcji;
  5. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez zaznaczenie odpowiedniej opcji.
 9. Po wykonaniu czynności, o których mowa wyżej, Klient może kliknąć przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty", co jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 10. Sprzedawca, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przez Klienta, potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji. Potwierdzenie to zawiera w szczególności oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży, a także treść niniejszego Regulaminu.
 11. Umowa Sprzedaży obowiązuje do czasu jej wykonania.
 12. Fakt zawarcia Umowy Sprzedaży jest utrwalany i zabezpieczany w systemie informatycznym Sklepu.
 13. Usługa Dotycząca Umów Sprzedaży jest jednorazowa i ulega zakończeniu z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty") albo opuszczenia przez niego strony z Formularzem Zamówienia bez złożenia Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia (kliknięciem przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"), Klient ma prawo do zrezygnowania ze złożenia Zamówienia w dowolnym momencie.

§6 Cena

 1. Cena Produktu jest widoczna w Sklepie przy danym Produkcie.
 2. Cena podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
 3. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
 4. Dane dotyczące łącznej Ceny wraz z kosztami dostawy zamawianego Produktu są przekazywane Klientowi w Sklepie podczas składania Zamówienia.
 5. Cena Produktu Indywidualnego wraz z kosztami dostawy ustalana jest zgodnie z postanowieniami §10.

§7 Sposób i terminy płatności

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie zapłaty za zamówiony Produkt za pomocą bankowości internetowej za pośrednictwem usługi przelewy24 - przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą.
 2. Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Obsługa płatności jest realizowana przez przelewy24. Płatność jest realizowana w sposób wskazany przez Klienta. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem usługi przelewy24 dostępne są na stronie internetowej www.przelewy24.pl. W przypadku wyboru przez Klienta tego sposobu płatności, Klient zostanie przekierowany poza stronę internetową Sklepu w celu dokonania płatności.

§8 Sposoby dostawy Produktu

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi wybór następujących sposobów dostawy:
  1. kurier DPD Polska;
  2. dowóz własny Sprzedawcy w wybranych przez Sprzedawcę przypadkach;
  3. odbiór osobisty w magazynie znajdującym się w Czernichowie, ul. Ogrodowa 10 , 32-070 Czernichów.
 2. Termin dostawy Produktu wynosi od 2 do 21 dni roboczych i zależy od dostępności wybranego Produktu w magazynie. Informacja o dostępności wybranego Produktu w magazynie jest dostępna na stronie konkretnego Produktu. Początek biegu terminu dostawy liczony jest od dnia uznania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail lub SMS-em o szczegółach dostępności Produktu do odbioru.
 4. Do dostarczanych Produktów dołączana jest faktura lub paragon, w zależności od wyboru Klienta w czasie składania Zamówienia.
 5. Aby otrzymać fakturę, Klient zobowiązany jest do podania numeru NIP w czasie składania Zamówienia.

§9 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa wyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@baromeble.pl lub pisemnie na adres: ALNAG Barbara Wróbel, ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301 30-349 Kraków.
 3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca Produktu. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu.
 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, umowę tę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztów dostawy.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Jeżeli Produkt dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedawca odbierze Produkt na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. Uprawnienie odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie przysługuje również Klientowi niebędącemu Konsumentem zawierającemu Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (od 1 stycznia 2021 r.).

§10 Produkty Indywidualne

 1. Oprócz Produktów dostępnych w asortymencie Sklepu w momencie składania Zamówienia, Klient może zamówić u Sprzedawcy Produkt Indywidualny.
 2. Produkt Indywidualny może być:
  1. rzeczą rodzajowo (gatunkowo) odrębną od Produktów dostępnych w asortymencie Sklepu, wykonaną na indywidualne zamówienie Klienta, wg jego pomysłu, specyfikacji lub wskazówek;
  2. rzeczą należącą do rodzaju (gatunku) Produktów dostępnych w asortymencie Sklepu, lecz wykonaną na indywidualne zamówienie Klienta, wg jego pomysłu, specyfikacji lub wskazówek, np. Produkty w kolorze czy wymiarach innych niż Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu.
 3. Do zamówień Produktu Indywidualnego nie stosuje się postanowień §5 Regulaminu. Zamówienie Produktu Indywidualnego może nastąpić w sposób opisany poniżej.
 4. Klient może za pośrednictwem Formularza Kontaktowego złożyć zapytanie dotyczące Produktu Indywidualnego; w Formularzu Kontaktowym Klient powinien podać dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz wskazać opis Produktu Indywidualnego, który go interesuje; zapytanie może zostać przesłane również bezpośrednio na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@baromeble.pl.
 5. Sprzedawca może odpowiedzieć na zapytanie Klienta dotyczące Produktu Indywidualnego, przesyłając mu odpowiedź na jego adres e-mail; jeżeli będzie to konieczne, Sprzedawca w odpowiedzi poprosi o przesłanie dodatkowych informacji.
 6. Jeżeli uzyskanie dodatkowych informacji nie jest konieczne, Sprzedawca w odpowiedzi przedstawi cenę Produktu Indywidualnego, planowany termin jego wykonania i warunki oraz termin płatności.
 7. Odpowiedź Sprzedawcy zawierającą Cenę Produktu Indywidualnego, planowany termin jego wykonania i warunki oraz termin płatności, traktuje się jako ofertę zawarcia Umowy Wykonania Produktu Indywidualnego. Sprzedawca jest związany złożoną ofertą przez okres 5 dni.
 8. Zawarcie Umowy Wykonania Produktu Indywidualnego w każdym przypadku wymaga wyraźnego przyjęcia oferty przez Klienta w terminie, o którym mowa wyżej. O przyjęciu oferty Klient powinien powiadomić Sprzedawcę przez przesłanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres kontakt@baromeble.pl.
 9. Płatność za Produkt Indywidualny powinna nastąpić w sposób wskazany w ofercie zawarcia Umowy Wykonania Produktu Indywidualnego.
 10. Dostawa Produktu Indywidualnego nastąpi w terminie ustalonym przez Strony.
 11. Sprzedawca powiadomi Klienta o wysokości kosztów dostawy. Klient ma obowiązek pokryć koszty dostawy Produktu Indywidualnego.
 12. Wykonanie Produktu Indywidualnego wiąże się z dostarczeniem Klientowi rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Klienta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy o Prawach konsumenta. W związku z tym, Klientowi, nawet jeżeli jest Konsumentem, zgodnie z ww. przepisem, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Wykonania Produktu Indywidualnego. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi również w pozostałych przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§11 Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt/Produkt Indywidualny wolny od wad.
 2. Klient może złożyć reklamację w formie:
  1. pisemnej na adres: ALNAG Barbara Wróbel, ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301 30-349 Kraków;
  2. droga elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@baromeble.pl;
 3. Reklamacja może być złożona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 4. Sprzedawca zaleca Klientowi wskazanie w reklamacji informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, a w szczególności rodzaju wady i daty jej wystąpienia oraz żądania sposobu doprowadzenia Produktu/Produktu Indywidualnego do zgodności z Umową Sprzedaży/Umową Wykonania Produktu Indywidualnego lub złożenia oświadczenia o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy, co przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji. Powyższe wskazania są jedynie zaleceniami i nie mają wpływu na skuteczność złożenia reklamacji.
 5. Wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt/Produkt Indywidualny na koszt własny na adres: ALNAG Barbara Wróbel, ul. Ogrodowa 10, 32-070 Czernichów.
 6. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu/Produktu Indywidualnego lub sposób jego zamontowania, jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany udostępnić Produkt/Produkt Indywidualny Sprzedawcy, w miejscu, w którym Produkt/Produkt Indywidualny się znajduje.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy do złożonej reklamacji we wskazanym powyżej terminie uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 8. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi, o której mowa w niniejszym paragrafie, gdy Klientem nie jest Konsument, z zastrzeżeniem art. 5564 Kodeksu cywilnego (dalej: „kc") (od 1 stycznia 2021 r.).

§12 Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
 2. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą w przedmiocie złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub też skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/).

§13 Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Sklepu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę - który każdorazowo nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Sklepie.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności w przypadku Umów Sprzedaży/Umów Wykonania Produktu Indywidualnego zawartych za pośrednictwem Sklepu, zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 4. Każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wiążą Klienta, jeżeli nie wypowiedział on umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. Wypowiedzenie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@baromeble.pl lub pisemnie na adres: ALNAG Barbara Wróbel, ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301 30-349 Kraków. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Klienta.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.baromeble.pl/content/3-regulamin w formacie PDF oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Załącznikami do Regulaminu są: (i) wzór odstąpienia od umowy, (ii) wzór reklamacji.

   

  Załącznik nr 1 - odstąpienie od umowy

  Załącznik nr 2 - reklamacja

Jesteśmy też na Allegro !